Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Regulamin mediów społecznościowych

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROFILU STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania profilu Studia Filmów Rysunkowych w mediach społecznościowych, w tym wchodzenia w interakcje z tym profilem przez osoby trzecie.

 

1. DEFINICJE

 

„SFR”
Studio Filmów Rysunkowych z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 24, 43-300 Bielsko-Biała, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem
RIK 93/2016, NIP:5472158573;

„Portal”
Portal społecznościowy, na których SFR prowadzi oficjalny profil (fanpage): Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube;

„Profil”
Profil (fanpage) Studia Filmów Rysunkowych prowadzony przez jego pracowników na Portalu;

„Administrator”
Podmiot odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Portalu. W przypadku portali Facebook i Instagram administratorami są Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia oraz powiązana spółka Meta Platforms, Meta Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. W przypadku portalu TikTok administratorami są TikTok Technology Limited z siedzibą w 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz powiązana spółka TikTok Pte. Ltd. z siedzibą w 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Sinagpur 048583. W przypadku portalu Twitter administratorami są Twitter International Unlimited Company z siedzibą w One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlandia oraz powiązana spółka Twitter, Inc. z siedzibą w 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 Stany Zjednoczone. W przypadku portalu LinkedIn administratorami są Linked Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Dublin, Irlandia oraz powiązana spółka LinkedIn Corporation z siedzibą w 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone. W przypadku portalu YouTube administratorami są Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 Irlandia oraz Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

„Użytkownik”
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca za pośrednictwem konta użytkownika z portalu społecznościowego, na którym znajduje się Profil.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Profil służy wyłącznie do promocji Studia Filmów Rysunkowych oraz szerzenia wiedzy na temat kultury, w szczególności polskiej i lokalnej kinematografii.

2.2. reści publikowane przez SFR na Profilu mają wyłącznie charakter promocyjny i rozrywkowy, nie stanowią natomiast wykonywania władzy publicznej anioficjalnego stanowiska SFR ani jego personelu.

2.3. Profil jest prowadzony i moderowany przez wyznaczonego pracownika SFR.

2.4. SFR nie gwarantuje ciągłego i nieograniczonego dostępu (zarówno indywidualnego jak i powszechnego) do Profilu, który może być do odwołania zawieszony lub utrudniony, w tym ze względów serwisowych, organizacyjnych lub prawnych.

2.5. Wejście w interakcję z Profilem przez Użytkowników, w szczególności polegające na publikowaniu treści i zamieszczaniu komentarzy, jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowaniem go.

 

3. INFORMACJE O USŁUGIACH ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


3.1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą SFR, takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak- bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/.

3.2. SFR podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z interakcji przez Użytkowników z Profilem SFR, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

 

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DOBRA OSOBISTE I TREŚCI BEZPRAWNE


4.1. Treści publikowane przez SFR obejmujące zarówno tekst jak i materiały graficzne mogą być chronione prawem, a dalsze korzystanie z nich bez zgody uprawnionych lub licencji ustawowej jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

4.2. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudzą własność intelektualną lub dobra osobiste, a także treści obraźliwych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób naruszający przepisy prawa lub regulamin Portalu.

4.3. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Profilu lub w inny sposób wyrządzić szkodę SFR, w szczególności poprzez przesyłanie złośliwego oprogramowania, przeprowadzanie ataków hackerskich, a także stosowanie wobec treści dostępnych na Profilu technik integracyjnych takich jak framing lub hotlink.

4.4. Z chwilą umieszczenia przez Użytkownika na Profilu treści podlegających ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. komentarza lub grafiki), Użytkownik udziela SFR licencji na korzystanie z tych treści w całości lub w części wraz z prawem wprowadzania do nich zmian, uzupełnienia ich lub usunięcia, a także do udzielania sublicencji oraz do wykonywania praw zależnych i udzielania dalszych zezwoleń w tym przedmiocie, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieznaczony z 5-letnim okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Powyższe zezwolenie obejmuje wszystkie formy korzystania z utworów i wszystkie pola eksploatacji w najszerszym ich rozumieniu, a w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową; tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; wystawienie; wyświetlenie; odtworzenie; nadawanie (w tym internetowe); reemitowanie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; przy czym pola te dotyczą utworów w całości i w części, a także ich opracowań. Powyższa licencja jest niezależna od udzielenia przez Użytkownika licencji na rzecz Administratora na zasadach opisanych w regulaminie Portalu.

4.5. Naruszenie postanowień opisanych w pkt 4.1-4.4 Regulaminu, a także rażące naruszenie zasad internetowego współżycia społecznego (opisanych np. pod linkiem: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/netykieta-czyli-savoir-vivre-w-internecie) może skutkować zmianą lub usunięciem opublikowanej przez Użytkownika treści, bez odrębnego ostrzeżenia. W przypadku powtórnego zachowania Użytkownika skutkującego koniecznością zmiany lub usunięcia treści, SFR może bez ostrzeżenia pozbawić Użytkownika dostępu do Profilu poprzez zablokowanie jego konta, a w uzasadnionych przypadkach – również zgłosić incydent administratorowi portalu, zawiadomić właściwe organy lub dochodzić naprawienia szkody.

 

5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I REKLAMACJE


5.1. Z uwagi na promocyjno-rozrywkowy charakter Profilu, odpowiedzialność SFR za korzystanie z Profilu przez Użytkowników jest wyłączona w granicach obowiązującego prawa. W szczególności SFR nie ponosi odpowiedzialności za poleganie przez Użytkowników na treściach zawartych na Profilu ani za zachowanie Użytkowników.

5.2. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, powinny jednak zawierać informacje wymagane do ustalenia odpowiedzialności SFR lub jej braku, a także dane reklamującego potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

5.3. Wszelkie reklamacje będą przez SFR rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30
dni.

5.4. Ponowna reklamacja w tej samej sprawie może być przez Użytkownika złożona po upływie 3 miesięcy od niezadowalającego rozpatrzenia poprzedniej reklamacji przez SFR. Reklamacje złożone przez Użytkownika w tej samej sprawie przed upływem 3 miesięcy będą pozostawiane bez rozpoznania.

5.5. Użytkownik mający w relacji z SFR status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, o pomoc w rozstrzygnięciu sporu z SFR wynikłego z korzystania przez Użytkownika z Profilu.

5.6. Niezależnie od powyższego, Użytkownik mający w relacji z SFR status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ma prawo do dochodzenia pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6. DANE OSOBOWE


6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i ich przedstawicieli jest SFR, które będzie przetwarzać ich dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska bądź pseudonimu oraz, jeśli będzie to konieczne do ochrony interesów SFR, pozostałych danych udostępnionych na profilu Użytkownika i widocznych dla osób trzecich.

6.2. Dane osobowe Użytkowników i ich przedstawicieli są przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. SFR przetwarza je w minimalnym zakresie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci promocji i dbania o reputację SFR, moderowania treści publikowanych przez Użytkowników, utrzymywania relacji ze społecznością, a także dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.

6.3. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz SFR usługi (np. prawne, informatyczne, pocztowe) wymagające posłużenia się tymi danymi osobowymi oraz innym podmiotom w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.

6.4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, nie będą także przekazywane przez SFR poza obszar EOG.

6.5. W ramach interakcji Użytkowników z Profilem, danymi osobowymi Uczestników współadministrują SFR oraz właściwy Administrator. Zasady przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące Administratorem znajdują się w ich własnych politykach prywatności dostępnych na ich portalach internetowych. SFR nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty, w tym na ewentualne przekazywanie danych Użytkowników poza terytorium EOG.

6.6. Użytkownikom i ich przedstawicielom służyć będzie względem SFR prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy Uczestnicy lub ich przedstawiciele uznają, że przetwarzanie ich danychosobowych narusza przepisy prawa. Prawa te nie są jednak bezwzględne i podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 16-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Bez uszczerbku dla przepisów przewidujących korzystniejsze rozwiązania dla konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z organizacji Konkursu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby SFR.

7.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz regulamin administratora właściwego portalu, którego akceptacja przez Użytkownika jest warunkiem korzystania przez tego Użytkownika z portalu.

7.3. Bez uszczerbku dla praw nabytych, SFR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zasad organizacji lub funkcjonowania Profilu, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, a także zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.